Onze voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fitklub te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.Fitklub.nl en op te vragen bij de balie van een Fitklub vestiging.

FitklubDaarmee bedoelen we Fitklub B.V. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Fitklub.
FitklubpasDit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij een van onze Fitklub vestigingen.
Fitklub vestiging: de fysieke plek waar Fitklub fitness, virtuele en live groepslessen aanbiedt.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Fitklub kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
Instructeurs: Onze Fitklub medewerkers die zorgen voor het beheer van een Fitklub vestiging.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juni. De periode tussen 12 mei en 1 juni wordt naar ratio berekend. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft voor de opening van jouw vestiging, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je vestiging is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving. 
Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Fitklub. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de vestiging met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst.
Kiosk/App: Dit is onze digitale selfservice portal die beschikbaar is op de vestiging. Hierop kun je je inschrijven maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en extra’s toevoegen of wijzigen in je overeenkomst.
Lid/LedenJe kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Fitklub kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Fitklub pas is, dan wel dat je een medegebruiker bent. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fitklub en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.
Thuisvestiging: Jouw Fitklub vestiging waar je kunt sporten en die in jouw overeenkomst wordt aangemerkt als je basisvestiging. Dit is de vestiging die het dichtst bij je woonadres is, of een andere vestiging indien je dat zelf hebt aangegeven bij jouw inschrijving. Met al onze lidmaatschappen mag je sporten in alle Fitklub vestigingen, maar we houden ook een vestiging aan als je Thuisvestiging.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij Fitklub. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.Fitklub.nl); of
2. Op de vestiging door het invullen van het inschrijfformulier op de kiosk. In geval van nood of indien je jeugdlid wilt worden hebben we ook nog gewoon papieren inschrijfformulieren op de vestigingen.

b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de vestiging. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Fitklub naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Als je lid wordt van Fitklub, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Fitklub besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in een Fitklub vestiging binnen te komen heb je jouw eigen Fitklub pas nodig.

ARTIKEL 3: FITKLUB PAS

a. De Fitklubpas of Fitklub App is eigendom van Fitklub en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.

c. Indien je je Fitklub pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen op de Vestiging. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan aan de balie waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. De Fitklub App is gratis te downloaden en te gebruiken.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de vestiging. Alle lidmaatschapsvormen geven toegang tijdens de openingsuren van jouw vestiging en tot de virtuele groepslessen die op de vestiging worden aangeboden.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant, voor per maand vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. Daarnaast kun je bij iedere vorm voor een jaar kiezen of je deze in een keer vooruitbetaalt of per maand.

c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Fitklub app.

d. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je ook op onze vestigingen een dagpas kopen. Je kunt met de dagpas ook gebruik maken van Live Groepslessen indien die beschikbaar zijn op de betreffende vestiging. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd op een vestiging naar keuze binnen het land van aankoop.

ARTIKEL 5: EXTRA’S

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Deze kunnen per vestiging verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op www.Fitklub.nl of is in de Fitklub vestiging op te vragen.

b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra (je kan het zelf regelen via Epass Fitklub app of op de Vestiging, of via de website of email naar info@fitklub.nl) met inachtneming van tenminste 30 dagen opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst.

c. Indien je de extra later aangaat dan de start van je lidmaatschap, dan is de ingangsdatum van de extra de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn nadat Fitklub de aanmelding voor de extra heeft ontvangen. Op de extra’s zijn de artikelen 2a, 2b, 2c en 4 van overeenkomstige toepassing. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Over de tijd tussen activering en de eerste dag van de volgende maandelijks betalingsperiode kan je naar rato een aanvullende betaling voor de Extra verschuldigd zijn. De betaling voor een extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

d. In geval van de extra “live groepslessen” mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de live groepslesfaciliteiten van Fitklub op de vestigingen waar dat wordt aangeboden. Dit is niet op iedere vestiging het geval. Jeugdleden mogen niet aan de live groepslessen deelnemen. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Fitklub kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door Fitklub te bepalen wijze.

e. Indien je lid wordt en kennis wilt maken met Personal Training kun je dit zelf doen. De vestiging  besteedt dit uit aan de onderneming die de Personal Training op de vestiging verzorgt.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Vestigingen.

b. Als je lid wordt bij Fitklub kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap binnen een jaar beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of pinbetaling op de vestiging.

e. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of pinbetaling op de vestiging en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Onze incassoperiode bedraagt per maand

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je Fitklub pas worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

h. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. Fitklub geeft aan wat de openingstijden zijn per Fitklub vestiging. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we een vestiging dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een vestiging moeten uitvoeren.

b. We willen onze vestigingen goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. Indien jouw thuisvestiging of vestiging van voorkeur om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere vestigingen.

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Als je gaat verhuizen geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap kan alleen bij een operatie of dusdanige blessure niet is staat bent om te sporten, om welke andere reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

c. Je kunt je overeenkomst op verschillende manieren opzeggen. Dit kan via de site www.fitklub.nl of per email “info@fitklub.nl” en per brief. Bij de opzegging de volgende gegevens vermelden: je naam, pasnummer en adres van de thuisvestiging.

d. Wij streven ernaar in de vestigingen een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Fitklub je de toegang tot de vestigingen ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Fitklub.

e. Samen sporten wordt bij Fitklub gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de vestigingen wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Fitklub hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de vestiging blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Fitklub de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt.

b. Fitklub en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze vestigingen.

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Vestigingen. Fitklub stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Fitklub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze vestigingen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de instructeurs in onze vestigingen en in tweede instantie tot Fitklub’s klantenservice, zoals beschreven op de website.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Fitklub verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van Fitklub wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Fitklub kun je terugvinden op onze website.

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze vestigingen, maken wij gebruik van cameratoezichtapparatuur om de vestiging 24 uur per dag te observeren. Camerazicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS FITKLUB KLANTENSERVICE

a. De contactgegevens van onze klantenservice zijn:
E-mail: Via dit formulier
Postadres: Keizsersveld 21a, 5803AM, Venray

b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Fitklub: www.Fitklub.nl.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitklub aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fitklub zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisvestiging is gevestigd.

vragen of opmerkingen?


Schroom niet en vul het formulier in!

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right